Predstavitev šolske knjižnice

Predstavitev šolske knjižnice

Šolska knjižnica podpira pouk in vzgojno-izobraževalne cilje na šoli.  Spodbuja učne procese, ki temeljijo predvsem na veselju  do branja. Knjižnična zbirka obsega 22.341 enot.
Poleg rednih aktivnosti izvajamo različne projekte na državni in mednarodni ravni, kot so Mesec šolskih knjižnicZlati bralec, Rastem s knjigo, tekmovanje za Naj knjigo in knjižnično muzejski Mega kviz, sodelujemo pa tudi pri organizaciji različnih dejavnosti na šoli (obisk knjižnjega sejma in gledališke predstave, pomoč pri pripravi kulturnih prireditev na šoli, koordinacija kulturnih dejavnosti na šoli, pomoč pri izvedbi likovnih in literarnih natečajev na šoli, pri urejanju šolskih časopisov  … )

Za knjižnjico skrbita:  Branka Lah, dipl. pedagog in soc. kulture in Kristijan Rešetič, univ. dipl. bibliotekar in prof. francoščine.

Najpomebnejši cilji

Največji poudarek je na cilju, da učence – uporabnike knjižnice naučimo, kako se učiti, kar je tudi osnova za nadaljnje vseživljenjsko učenje, in da z vnašanjem kreativnih pristopov k učenju (navajanju na samostojno iskanje informacij) ohranjamo in razvijamo pri učencih veselje do učenja in odkrivanja novega. Poudarek je torej na informacijski pismenosti (razvijati sposobnost za uporabo knjižnice in njenih gradiv ter informacijskih virov); to pa lahko dosežemo postopoma, preko razvijanja bralne (razvijanje veselja do branja in estetskega doživljanja ob branju in poslušanju) in funkcionalne pismenosti (izboljšati način učenja, kritično-ustvarjalno razmišljanje, izražanje in sposobnost reševanja problemov).
S spodbujanjem in razvijanjem vseživljenjskega učenja knjižnica prispeva k boljši motiviranosti in pripravljenosti za nadaljnje šolanje in za učenje.

Prostorska organiziranost

Šolska knjižnica OŠ Stična zajema sedem prostorov – na matični šoli ter na podružničnih šolah na Muljavi, na Krki, v Zagradcu, v Ambrusu, v Stični ter v Višnji Gori. Na matični šoli, na podružnični šoli v Višnji Gori in v Zagradcu so knjižnice organizirane za potrebe celotne devetletne šole. Knjižnica na podružnični šoli Stična je namenjena le prvemu triletju, knjižnica na PŠ Muljava tudi učencem četrtega razreda, knjižnici na PŠ Krka in PŠ Ambrus pa tudi 5. razredau ter njihovim učiteljem.

Cicibanov kotiček na matični šoli

Cicibanov kotiček na PŠ Višnja Gora

Čitalnica na matični šoli

Priročna knjižnica s čitalnico na PŠ Višnja Gora

Poučne knjige za učence 3. triletja

Pult za izposojo na matični šoli

Knjižnica OŠ Stična je bogata s slikanicami, leposlovjem, liriko, strokovno literaturo, učbeniki; imamo pa tudi priročno knjižnico in medioteko. Opremljeni smo s sodobno tehnologijo. Na matični šoli imamo za strokovno delo in izposojo na voljo tri računalnike,  s čitalci črtne kode in dva tiskalnika, na podružnični šoli v Višnji Gori en računalnik s čitalcem črtne kode in laserski tiskalnik, na PŠ Zagradec pa računalnik s čitalcem črtne kode in multifunkcijsko napravo. Za izposojo uporabljamo računalniški program WinKnj, smo pa tudi pridruženi člani Cobissa.