Knjižnični red

KNJIŽNIČNI RED
1) V ŠOLSKO KNJIŽNICO STE VABLJENI

Na matični šoli:

ponedeljek: od 7.15 do  11.00

torek: od 13.00 do 14.00

sreda: 7.15 do 9.25

četrtek: 7.15 do 11.00

petek: od 7.15 do 11.00

Na podružnični šoli Višnja Gora:

ponedeljek od 8.00 do 11.30,

sredo od 9.45 do 13.25

četrtek od 8.00 do 11.30

Na pod. šoli Zagradec:

ponedeljek od 12.00 do 14.00

sredo od 8.00 do 11.00

in v petek od 12.00 do 14.00.

2) PROSTORSKA UREDITEV KNJIŽNICE
• cicibanov kotiček za učence 1. triletja
• oddelek za leposlovje za učence 2. triletja
• oddelek za leposlovje za učence 3. triletja
• oddelek za strokovno literaturo
• oddelek z revijami
• čitalniški oddelek
• oddelek za učitelje
• oddelek za učbenike
• računalniški oddelek
• priročna knjižnica
• pult za izposojo

3) IZPOSOJA NA DOM
• Vsi učenci in delavci šole ste vpisani v knjižnico. Članarine ni. Izposojevalnina in zamudnina se ne zaračunavata. Ob prvem obisku dobite izkaznico, s katero si lahko izposodite gradivo. Izkaznica ni prenosljiva na druge osebe.
• Učenci na razredni stopnji imate lahko izposojenih največ 5 knjig (v 1. razredu 1 knjigo, v drugem razredu 2, v 3. razredu 3 knjige, v 4. razredu 4 knjige in v 5. razredu 5 knjig), na predmetni stopnji pa 7 knjig.
• Učenci imate knjige lahko izposojene 14 dni. Če po njih ni povpraševanja, se čas izposoje lahko podaljša. Knjige, ki so na seznamu knjig za domače branje, imajo rok izposoje 7 dni.
• Strokovni delavci imate knjige lahko izposojene 30 dni. Če po njih ni povpraševanja, se čas izposoje lahko podaljša. Učbenike in gradivo, ki ga potrebujete za izvajanje pouka, imate lahko izposojeno eno šolsko leto. Če ste odsotni daljši čas (npr. zaradi daljših bolnišk, porodniške …), morate gradivo vrniti čim prej v šolsko knjižnico. Za potrebe pouka si lahko izposodite tudi neknjižno gradivo (CD, DVD …), kjer pa je rok izposoje 7 dni.
• Razredniki ste skupaj s knjižničarji soodgovorni za izvajanje določil tega reda pri učencih. Knjižničarja sta dolžna vsaj dvakrat v šolskem letu razrednikom posredovati sezname učencev, ki zamujajo z vračilom knjig, razredniki pa so dolžni o tem govoriti z učenci in po potrebi tudi s starši.
• S knjigami ravnajte lepo, da bodo v veselje tudi drugim bralcem. Knjigo, ki jo trajno poškodujete ali izgubite, morate nadomestiti z enako ali enakovredno knjigo oz. plačati po položnici njeno vrednost. Če prekoračite rok izposoje, si v knjižnici do vrnitve gradiva ne morete izposoditi novih knjig. Uporabniki knjižnice morate v šolsko knjižnico vrniti vse gradivo pred zaključkom šolskega leta. Če tega ne boste naredili, bo knjižnica vaše gradivo štela za izgubljeno in vam bo poslala na dom položnico z vrednostjo izgubljenega gradiva.

4) UPORABA ČITALNICE
• V čitalnici lahko poleg ostalih knjig berete tudi gradivo iz priročne knjižnice, ki si ga ni možno izposoditi na dom. Sem sodijo:
• revije
• učbeniki
• projektne in raziskovalne naloge
• knjige iz priročne knjižnice (enciklopedije, slovarji in leksikoni)
• drugo gradivo
V čitalnici moramo biti tiho, da ne motimo ostalih pri branju ali učenju.

5) UPORABA KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je v času izvajanja knjižničnih informacijskih znanj ali pouka za ostale uporabnike zaprta.
Knjižnica je zaprta tudi v času malice (od 11.00 do 11.30 na matični šoli, od 11.50 do 12.10 na PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec).
V času odsotnosti knjižničarja na podružnični šoli Višnja Gora in Zagradec si je možno izposoditi knjigo le pod pogojem, da jo učitelj zapiše v »Zvezek za izposojo izven uradnih ur«. Obvezni podatki pri vpisu so ime in priimek uporabnika, naslov knjige in inventarna številka knjige.
Kadar se knjižnica uporablja kot rezervna učilnica za potrebe pouka, varstva vozačev ali ure ISP/DSP, so učitelji odgovorni, da učenci pred odhodom pospravijo knjižnico in jo vrnejo v isto stanje, kot je bila ob prihodu (npr. dvignejo senčila, pospravijo stole, zbrišejo tablo …). V času odsotnosti knjižničarjev naj bodo zelo pozorni, da ob odhodu zaklenejo vrata (v Višnji Gori je potrebno ključ obrniti dvakrat).
Vse knjige na šoli so lahko locirane le v šolski knjižnici. V kabinetih, zbornicah ali razredih puščate knjige na lastno odgovornost in ste za njih odgovorni sami.
Učenci ste dobrodošli, da se aktivno vključujete v delo knjižnice. Po predhodnem usposabljanju in uvajanju lahko izposojate in vračate gradivo, ga razvrščate in opremljate z nalepkami in zaščitno folijo.
6) UPORABA RAČUNALNIKOV ZA UČENCE
V šolski knjižnici lahko učenci uporabljate računalnike, ki so povezani s svetovnim spletom le za potrebe pouka in šolskega dela. Uporaba je možna le s potrdilom učiteljev ali v dogovoru s knjižničarjema. Pred uporabo se mora učenec obvezno vpisati na vpisni list. Če knjižničar ugotovi, da učenec računalnika ne uporablja za potrebe pouka oz. v skladu z dogovorom, se mu za določen čas lahko prepove uporaba računalnika.

7) UČBENIŠKI SKLAD
V šolski knjižnici deluje tudi učbeniški sklad, kjer si lahko učenci brezplačno izposodite učbenike. Učenci si učbenike izposodite za tekoče šolsko leto in jih pred koncem šolskega leta organizirano (z razredniki) vrnete v šolsko knjižnico. V primeru da je učbenik poškodovan ali izgubljen, je potrebno nadomestiti škodo po pravilih, ki jih določa Pravilnik o učbeniškem skladu.

8) KNJIŽNICE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH
Določila tega knjižničnega reda se smiselno uporabljajo tudi na podružničnih šolah, kjer izposoje ne vodita knjižničarja, s prilagoditvami, ki jih lahko dopolnijo vodje šol, in učitelji, ki vodijo interesno dejavnost knjižničarski krožek.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI:
V KNJIŽNICI LAHKO
Vknjiznici_lahko• uživamo ob branju knjig, stripov, slikanic in revij
• samostojno iščemo knjige ali zaprosimo za pomoč knjižničarko/knjižničarja
• pomagamo mlajšim učencem pri iskanju knjig
• tiho govorimo, vendar pazimo, da ne motimo drugih
• slikamo, rišemo ali izdelujemo plakate
• uporabljamo računalnike za učence v skladu s predpisanimi pravili
• po dogovoru in predhodnem uvajanju pomagamo knjižničarjema pri izposoji in urejanju knjižnice

 

 

 

V KNJIŽNICI NE SMEMO
Vknjiznici_ne smemo• kričati, vpiti ali se glasno pogovarjati
• tekati in telovaditi
• prinašati hrane in pijače
• uporabljati mobilnih telefonov
• brez dovoljenja uporabljati knjižničarjev računalnik in hoditi za izposojevalno mizo

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabniku, ki krši knjižnični red in osnovna pravila obnašanja v šolskem prostoru, lahko knjižničarja zmanjšata uporabniške pravice, v hujših oz. ponavljajočih primerih tudi za določen čas prepovesta vstop v knjižnico.
Knjižnični red je bil sprejet 8. 1. 2016 v Ivančni Gorici.

Knjižničarja:Branka Lah in Kristijan Rešetič

Ravnatelj: Marjan Potokar