Knjižnični red

Knjižnični red določa uradne ure v knjižnici, članstvo, pravila izposoje, uporabe čitalnice in računalnikov ter pravila obnašanja v prostorih knjižnice.

Uradne ure šolske knjižnice

na matični šoli:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 7. 15 – 10.15 in 11.50 – 13.40
 • petek: 7. 15 – 10. 15 in 11.50 – 12.40

na PŠ Višnja Gora:

 • ponedeljek: 7.45 – 12.30
 • torek: zaprta
 • sreda: 7.45 – 11.00
 • četrtek: 7.45 – 11.00
 • petek: 7.45 – 11.00

na PŠ Stična:

 • ponedeljek: 7.30 – 8.00
 • petek: 7.30 – 8.00

na PŠ Muljava:

 • sreda: 6. šolska ura
 • petek: 5. šolska ura

Čas odprtosti se lahko spremeni zaradi pouka ali drugih dejavnosti v knjižnici. O spremembi urnika se uporabnike pravočasno obvesti.

POGOJI ZA VSTOP V KNJIŽNICO V ČASU EPIDEMIJE

V šolskem letu 2021/2022 se bodo vse aktivnosti v šolski knjižnici prilagajale aktualnim zahtevam NIJZ, določilom šole in priporočilom bibliotekarske stroke. Na vhodu v knjižnico je zaradi preprečevanja širjenja okužbe s korona virusom obvestilo o pogojih za vstop v prostor.

 • Pred vstopom v knjižnico in po izhodu iz nje si je potrebno razkužiti roke.
 • Za vse učence in učitelje je obvezna uporaba mask.
 • V knjižnici so lahko sočasno le učenci iz istega oddelka.
 • Učenci 1., 2. in 3. razreda prihajajo v knjižnico po razporedu skupaj z razredničarko.
 • Uporabniki knjižnice morajo upoštevati varnostno razdaljo (1,5 m).
 • Izposojeno gradivo lahko vrnejo v škatlo pred vhodom v knjižnico.
 • Knjižnica je do preklica namenjena le izposoji knjižničnega gradiva; zadrževanje v čitalnici in uporaba računalnika nista dovoljena.
 • V času pouka ISP in DSP vstop v knjižnico drugim učencem ni dovoljen.

ČLANSTVO

V knjižnico so vpisani vsi učenci in delavci šole. Članarine ni. Izposojevalnina in zamudnina se ne zaračunavata. Člani si gradivo izposodijo s šolsko kartico.

IZPOSOJA NA DOM

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali v čitalnico.

Število knjig ob enkratni izposoji je omejeno. Učenci na razredni stopnji imajo lahko izposojenih največ 5 knjig (v 1. razredu 1 knjigo, v drugem razredu 2, v 3. razredu 3 knjige, v 4. razredu 4 knjige in v 5. razredu 5 knjig), na predmetni stopnji pa 7 knjig.

Knjige si lahko uporabniki izposodijo za 14 dni.

Za knjige, po katerih je veliko povpraševanje, lahko knjižničar skrajša rok izposoje.

Če po gradivu ni povpraševanja, lahko učenec izposojo podaljša osebno pri knjižničarjih.

Knjige za domače branje se izposojajo le za 7 dni.

Za angleško in nemško bralno značko je možna izposoja knjig za največ 7 dni.

Strokovni delavci si lahko izposodijo knjige za 30 dni. Če po njih ni povpraševanja, se lahko čas izposoje podaljša. Učbenike in gradivo za izvajanje pouka se učiteljem izposoja za eno šolsko leto. V primeru daljše odsotnosti (daljši bolniški dopust, porodniški dopust …) je potrebno gradivo vrniti.

Za potrebe pouka se lahko izposodi tudi neknjižno gradivo (CD, DVD, didaktične in družabne igre …), za katerega je rok izposoje 7 dni. Učenci lahko le-to uporabljajo le v čitalnici.

Rezervacije gradiva niso možne.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati drugim osebam (sošolcem, prijateljem).

Gradiva si med poletnimi počitnicami ni možno izposoditi razen po dogovoru.

Za vsa knjižnična gradiva, ki jih strokovni delavci puščajo v kabinetih, zbornicah ali razredih, so odgovorni strokovni delavci sami.

VRAČANJE GRADIVA

Uporabniku, ki dlje časa ne vrne izposojenega gradiva, se odreče nadaljnja izposoja, dokler le-ta gradiva ne vrne.

Uporabnik knjižnice mora v knjižnico vrniti vse gradivo do konca pouka v tekočem šolskem letu. Če tega ne stori, se gradivo obravnava kot izgubljeno, zanj pa je potrebno plačati odškodnino v vrednosti izgubljenega gradiva.

Knjižničarja vsaj dvakrat v šolskem letu razrednikom posredujeta sezname učencev, ki zamujajo z vračilom knjig, razredniki pa so se dolžni o tem pogovoriti z učenci in po potrebi tudi s starši.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom morajo uporabniki odgovorno ravnati.

Poškodovano, uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo mora uporabnik nadomesti z novim ali z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarji. Če uporabnik ne nadomesti gradiva, se izda položnica z zneskom v višini poškodovanih/uničenih knjig.

UPORABA ČITALNICE IN RAČUNALNIKOV

Določeno gradivo je zaradi vsebine ali formata namenjeno samo uporabi v čitalnici. Sem sodijo leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi, periodika, šolske publikacije. Le-to si lahko uporabniki izposodijo za krajši čas po dogovoru s knjižničarji.

V knjižnici oz. čitalnici lahko učenci uporabljajo računalnike le za potrebe pouka in druge šolske dejavnosti. Uporaba je možna le v dogovoru s knjižničarjema oz. učitelji. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Na računalnikih je prepovedana je uporaba računalniških igric, obiskovanje spornih spletnih strani (teroristična aktivnost, nasilne vsebine, pornografija …), vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in uporaba družabnih omrežij v zasebne namene. Če knjižničar ugotovi, da učenec računalnika ne uporablja za potrebe pouka oz. v skladu z dogovorom, se mu za določen čas prepove uporaba računalnika.

Tiskanje ali skeniranje gradiv ni možno.

Na računalnikih ni dovoljeno brisanje nameščenih programov, nameščanje programov in uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

UPORABA KNJIŽNICE ZA POUK

Kadar se knjižnica oz. čitalnica uporablja kot učilnica za potrebe pouka, varstva vozačev ali ure ISP/DSP, so učitelji odgovorni za red v knjižnici. Učenci v tem času ne smejo po nepotrebnem premeščati knjig. Pred odhodom pospravijo knjižnico in jo vrnejo v isto stanje, kot je bila ob prihodu.

UČBENIŠKI SKLAD

V šolski knjižnici deluje učbeniški sklad, kjer si lahko učenci brezplačno izposodijo učbenike za tekoče šolsko leto. Pred koncem šolskega leta jih organizirano vrnejo v knjižnico. Vsi učbeniki morajo imeti na notranji strani platnice oz. naslovnici zabeleženo ime in priimek uporabnika ter razred. Vrnjeni učbeniki morajo biti urejeni, čisti, nepoškodovani. Če učenec dobi že kakorkoli poškodovan učbenik, mora takoj ob prevzemu učbenikov obvestiti knjižničarja.

Če je vrnjeni učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, je potrebno nadomestiti škodo po pravilih, ki jih določa Pravilnik o učbeniškem skladu.

KNJIŽNICE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH V STIČNI IN NA MULJAVI

Določila tega knjižničnega reda se smiselno uporabljajo tudi na podružničnih šolah, kjer izposojo izvajajo mentorice knjižničnega krožka. Prilagoditve določijo vodje šol in učitelji, ki izvajajo interesno dejavnost knjižničarski krožek.

PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

Učenci so dolžni upoštevati Pravila šolskega reda, knjižnični red in etična pravila obnašanja ter se ravnati po navodilih knjižničarjev oz. učiteljev. Pravila obnašanja so obešena na oglasnih deskah v knjižnici.

V knjižnici oz. čitalnici uporabniki lahko*:

 • berejo knjige in drugo knjižnično gradivo,
 • samostojno iščejo knjige ali zaprosijo za pomoč knjižničarko/knjižničarja,
 • pišejo referate, seminarske in domače naloge ter se učijo,
 • tiho pomagajo sošolkam in sošolcem ter drugim učencem pri učenju in iskanju gradiva in se tiho igrajo z namiznimi družabnimi igrami,
 • šolske torbe namestijo tako, da ne motijo gibanja ostalih uporabnikov knjižnice,
 • knjižno gradivo, ki ga uporabljajo v čitalnici, vrnejo na ustrezno mesto,
 • uporabljajo računalnik le v strokovne namene po dogovoru s knjižničarji oz. učitelji,
 • pred odhodom iz knjižnice pospravijo mizo in stol,
 • upoštevajo navodila knjižničarjev in učiteljev,
 • se spoštljivo obnašajo do vseh uporabnikov knjižnice.

* Pravila knjižničnega reda se v času epidemije prilagodijo zahtevam NIJZ in določilom šole (glej poglavje Pravila za vstop v knjižnico v času epidemije, navedeno zgoraj).

V knjižnici se ne sme:

 • uničevati knjižničnega gradiva,
 • premeščati knjig po policah,
 • brez dovoljenja uporabljati računalnika in hoditi za izposojevalni pult,
 • glasno pogovarjati in vpiti,
 • posedati na mizah in po tleh,
 • po nepotrebnem zadrževati med knjižnimi policami oz. starejši učenci v kotičku za najmlajše,
 • raznašati stolov in miz po prostoru,
 • jesti in piti,
 • loviti, pretepati in preklinjati,
 • uporabljati mobilnega telefona in drugih osebnih elektronskih naprav,
 • vstopati v knjižnico v čevljih.

Knjižničarji, dežurni učitelji in razredniki so soodgovorni za nadzor nad izvajanjem določil knjižničnega reda.

Neupoštevanje knjižničnega reda in navodil knjižničarjev se kaznuje v skladu s Pravili šolskega reda OŠ Stična. Kršitelju lahko knjižničarja za določen čas omejita uporabniške pravice.

 Knjižnični red je sprejel aktiv knjižničarjev 26. 8. 2021 in velja od 1. 9. 2021 do preklica.

Knjižničarja: Mojca Hrvatin in Kristijan Rešetič

Ravnatelj: Marjan Potokar

(Skupno 262 obiskov, današnjih obiskov 1)